Erklärung der JN-Bundesführung zu den Ereignissen in der Ukraine (in 3 Sprachen)

21. Oktober 2018

Erklärung der JN-Bundesführung zu den Ereignissen in der Ukraine

Wie verschiedene Medien berichten, beteiligten sich am 15. Oktober in Kiew auch zwei Mitglieder der Jungen Nationalisten am so genannten „Tag der Verteidiger der Ukraine“.

Hierzu gibt die JN-Bundesführung folgende Erklärung ab:

Die JN ist seit ihrer Gründung im Jahr 1969 eine traditionell antikapitalistisch und antiimperialistisch ausgerichtete Freiheits- und Jugendbewegung. Gemäß diesem Leitbild treten unsere Aktivisten ganz selbstverständlich für die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Völker ein. Dies bedeutet gleichsam nicht, dass sich die JN etwaige innen- wie außenpolitische Entscheidungen und Entwicklungen anderer Nationen zu eigen, oder sich zum Fürsprecher derselben macht! Deutschland hat mit seiner zentralen Lage in Europa stets eine wichtige Mittel- und Mittlerstellung eingenommen. Diese Rolle haben die Jungen Nationalisten auch im Rahmen des letzten JN-Europakongresses aufgezeigt.

Daher ist es nur verständlich, wenn die Ereignisse in Kiew auf Unverständnis bei unseren Partnern in Europa stoßen.

Über Jahrhunderte hinweg verbindet die Völkerfamilie Europas ein festes Band aus Geschichte, Kultur und Blut. Daher halten wir es für wichtig, mit allen Mitgliedern der Familie zu sprechen. Gegenseitiger Respekt ist dabei stets der Minimalkonsens. Wir verstehen uns als Teil der europäischen Jugend und wollen weiter Brücken bauen.

Das aktuelle Handeln und Auftreten der Personen in Kiew, war in dieser Form zu keinem Zeitpunkt mit der Bundesführung oder dem BAK Europa der JN abgesprochen und steht in krassem Widerspruch zu den Leitlinien unserer Organisation. Wir sehen die Ereignisse als geeignet, die Arbeit und das Ansehen der JN auf europäischer Ebene schwer zu beschädigen.

Als Führung können wir weder akzeptieren, dass Einzelpersonen eklatant gegen die Abläufe unserer Organisation verstoßen, noch dass diese versuchen, das öffentliche Bild der JN im Ausland ohne jedwede Absprache zu repräsentieren.

Aus diesem Grund hat die Bundesführung für die Beteiligten bereits Konsequenzen gezogen. In diesem Sinne, lasst uns innerhalb Europas weiter Brücken bauen um aus unserem Europa nach außen die Festung zu schaffen, der es im 21.Jahrhundert bedarf!


Statement by the JN leadership on the events in Ukraine

According to various media, two members of the Young Nationalists took part in so-called “Day of the Defenders of Ukraine” in Kiev on 15 October.

On this, the JN federal leadership makes the following statement:

Since its founding in 1969, the JN has been a traditionally anti-capitalist and anti-imperialist freedom- and youth movement. According to this values our activists naturally stand for the liberty and self-determination of peoples. But this does not mean, that the JN owns or makes itself the advocate of domestic and foreign policy decisions and developments of other nations! With its central position in Europe, Germany has always taken on an important middle position. The role has also been demonstrated by the Young Nationalists during the recent JN European Congress.

Therefore, it is only understandable if the events in Kiev encounter incomprehension among our partners in Europe.

For centuries, the european family of peoples has a solid bond of history, culture and blood. Therefore, we consider it important to speak with all members of the family. Mutual respect is always the minimum consensus. We see ourselves as part of the european youth and want to continue to build bridges. The current behavior and appearance of the two persons in Kiev, was in this form at no time agreed with the federal leadership or the national working group “Europe” of the JN and is in strong contrast to the guidelines of our organization. We consider this events suitable to seriously damage the work and reputation of the JN at the european level.

As leadership, we can not accept that individuals violently violate our organization’s processes nor attempt to represent the public image of JN abroad without any prior agreement.

For this reason, the federal leadership has already drawn consequences for the participants.

In this sense, let us continue to build bridges within Europe to create outward Europe the fortress that needs it in the 21st century!


Oświadczenie kierownictwa JN w sprawie wydarzeń na Ukrainie

Według różnych przekazów medialnych: dwóch członków naszej organizacji wzięło udział 15 października bieżącego roku w tak zwanym „Dniu Obrońców Ukrainy” w Kijowie.

W związku z tym, ogólnokrajowe kierownictwo organizacji Junge Nationalisten wydaje następujące oświadczenie:

„Od momentu swojego powstania w 1969 roku, JN było tradycyjnie antykapitalistycznym i antyimperialistycznym ruchem młodzieżowym. Zgodnie z tymi wartościami: nasi aktywiści w sposób zupełnie oczywisty opowiadają się za wolnością i samostanowieniem wszystkich narodów. Fakt ten jednak nie oznacza, że JN ustawia się na pozycji adwokata decyzji politycznych jakichkolwiek innych narodów czy państw zarówno w sferze wewnętrznej, jak i zagranicznej! Dzięki centralnemu położeniu w Europie- Niemcy zawsze zajmowały ważne miejsce pośrodku różnego rodzaju procesów historycznych i politycznych. Rola ta została zademonstrowana ostatnio przez naszą organizację podczas trzeciego europejskiego kongresu JN.

Dlatego zupełnie zrozumiały jest fakt, że ostatnie wydarzenia w Kijowie napotykają na kompletne niezrozumienie wśród naszych partnerów w całej Europie.

Od wieków: europejską rodzinę narodów łączą solidne więzi historii, kultury i krwi. Dlatego jako członkowie JN- uważamy za kluczowe prowadzić rozmowy ze wszystkimi członkami tej rodziny. Podczas tych rozmów wzajemny szacunek stanowi minimalny poziom konsensusu. Uważamy się za część europejskiej młodzieży i nadal chcemy przede wszystkim budować pomiędzy nami mosty.

Zachowanie dwóch naszych członków w Kijowie- nie było na żadnym etapie i w żadnej formie uzgodnione ani z kierownictwem centralnym naszej organizacji, ani z szefostwem krajowej grupy roboczej „Europa” organizacji Junge Nationalisten i jest mocno sprzeczne z przyjętymi przez nas wytycznymi w tym zakresie. Uważamy, że te wydarzenia mogą poważnie zaszkodzić pracy i reputacji JN na poziomie europejskim.

Jako przywódcy nie możemy zaakceptować, że pojedyncze jednostki gwałtownie naruszają procesy naszej organizacji i próbują publicznie reprezentować JN za granicą bez uzyskania na to wymaganej uprzednio zgody.

Z tego powodu, liderzy naszej organizacji wyciągnęli wobec tych osób stosowne konsekwencje.

W tym poczuciu- kontynuujmy budowę mostów w Europie, tak by stworzyć w niej zewnętrzną fortecę, której tak bardzo ona potrzebuje w XXI wieku!

 

Junge Nationalisten - Geschwister-Scholl-Str. 4 - 01591 Riesa    |    Impressum    |    Datenschutz